WOS

Przygotowanie do matury z wiedzy o społeczeństwie

Kursy Sowa adresowane są do
 • Maturzystów, którzy pragną studiować na renomowanych uczelniach państwowych i prywatnych na takich kierunkach jak stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, bezpieczeństwo wewnętrzne, polityka społeczna, archeologia, prawo, psychologia, antropologia, kulturoznawstwo i inne, na których egzamin z wiedzy o społeczeństwie jest podstawowym narzędziem rekrutacyjnym,
 • Abiturientów lat ubiegłych, pragnących poprawić swoje wyniki,
 • Uczniów klas trzecich liceów i czwartych techników, którzy pragną jak najlepiej przygotować się do egzaminu dojrzałości 2024,
 • Wszystkich pasjonatów poszukujących odpowiedzi na pytania dotyczące złożoności współczesnego świata, państwa, przeszłych i bieżących wydarzeń i procesów oraz odmienności kulturowej i cywilizacyjnej narodów.

Co dają kursy Sowa?
 • Gruntowne przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym,
 • Uzupełnienie i usystematyzowanie wiadomości zdobytych w szkole podstawowej i gimnazjum,
 • Umiejętność analizowania materiałów źródłowych (teksty, dane statystyczne, ilustracje, akty prawne, mapy),
 • Zapoznanie z zadaniami z arkuszy egzaminacyjnych,
 • Umiejętność konstruowania dłuższych i krótszych wypowiedzi pisemnych,
 • Stymulację motywacji i pracy własnej w domu,
 • Opiekę dydaktyczną i wysoką jakość merytoryczną zajęć.

O zajęciach

Zajęcia prowadzone są w systemie mieszanym (wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty).

W części wykładowej kursantom przekazywana jest wiedza z zakresu polityki krajowej i międzynarodowej, sposobów i zasad funkcjonowania społeczeństwa i państwa, prawa i historii najnowszej. Moduł konwersatoryjny obejmuje twórczą dyskusję na temat poruszonych zagadnień. W części ćwiczeniowej słuchacze wspólnie z prowadzącym rozwiązują testy maturalne, analizują materiały źródłowe i interpretują bieżące wydarzenia. Natomiast w części warsztatowej uczniowie koncentrują się na praktycznym selekcjonowaniu informacji oraz przyswajaniu zasad pisania krótszych i dłuższych form wypowiedzi.

Regularnie zadawane są też prace domowe, które są sprawdzane, oceniane i opatrzone komentarzem. Po każdym zrealizowanym obszarze tematycznym przeprowadzany jest egzamin wiedzy na poziomie maturalnym, zaś na koniec kursu organizowany jest próbny egzamin maturalny.


Kursy prowadzą

Natalia Poniewierka

Nauczycielka WOSu i historii


Jestem absolwentką wydziałów: Historycznego i Neofilologicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jako nauczyciel pracuję od 1996 roku, obecnie (od 2002) w stopniu nauczyciela dyplomowanego.

Uczę i uczyłam w warszawskich liceach państwowych i prywatnych. Aktualnie uczę w jednym z najlepszych warszawskich liceów. Z sukcesem przygotowuję uczniów do egzaminu maturalnego.

Realizuję różnorodne projekty dydaktyczno- wychowawcze, współpracuję z wieloma instytucjami (np. Wydział Prawa i Administracji UW, Wydział Dziennikarski UW, muzea). Wierzę w uczniów, dlatego staram się podejmować działania zmierzające nie tylko do podniesienia poziomu ich wiedzy ale też rozwoju.

Jestem osobą pogodną, moją pasją jest kynologia i wędkarstwo.

Alicja Skutnik

Nauczycielka WOSu i historii
Absolwentka historii Uniwersytetu Warszawskiego i podyplomowych studiów wiedzy o społeczeństwie, nauczyciel dyplomowany.

Od 2005 roku pełnię funkcję egzaminatora i weryfikatora przy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Od ponad 20 lat pracuję z młodzieżą w szkołach ponadgimnazjalnych. Moim celem jest wspieranie uczniów w ich drodze do sukcesu poprzez tworzenie atmosfery odpowiedzialności, zaufania i zrozumienia. W czasie przygotowania do matury zwracam uwagę na poziom wiedzy merytorycznej i umiejętność wykorzystania jej w zadaniach maturalnych. Duża ilość ćwiczeń z tekstami źródłowymi, praca z mapą, ze źródłami statystycznymi i ikonograficznymi pomagają moim uczniom dobrze zdać maturę.

Wolny czas spędzam z książką bądź na rowerze, lubię kino i teatr, podróże oraz eksperymentalne i tradycyjne kucharzenie.

Olga Karpińska

Nauczycielka historii i WOSuAbsolwentka Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku historia (studia I i II stopnia) oraz Studiów Podyplomowych z zakresu Wiedzy o społeczeństwie, uczestniczka interdyscyplinarnych konferencji naukowych, organizowanych m.in. przez Instytut Historii i Politologii na Akademii Pomorskiej w Słupsku, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Zakres badań naukowych: dzieje powstania listopadowego, wojsko Królestwa Polskiego 1815-1830, sytuacja i działalność kobiet w I połowie XIX wieku.

Zawodowo nauczycielka historii i wos na II i III etapie edukacyjnym, związana z Kursami Sowa od początków ich istnienia (prowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminu dojrzałości z historii i wos na poziomie rozszerzonym).

Uczestniczka wielu kursów metodologicznych, związanych z dydaktyką historii i wos. Na zajęciach wykorzystuje różnorodne formy nauki, umożliwiające efektywne przyswajanie wiedzy przez kursantów (m.in. praca na źródłach historycznych, prezentacje multimedialne), wykład łączy z dyskusją oraz rozwiązywaniem ćwiczeń praktycznych (testów maturalnych). Uczestnicy jej kursów osiągją na maturze bardzo wysokie wyniki.

Terminy zajęć

Sowa maturalna

WOS
ID kursu Poziom Godzin zajęć Dni zajęć Godziny Rozpoczęcie
9180 Rozszerzony 84 h
Roczny
Wtorek 16.30-19.30 3.10.2023
9200 Rozszerzony 84 h
Kurs online
Sobota 12.20-15.15 30.09.2023

- Zapisy w trakcie | - Ostatnie miejsca | - Brak miejsc