Kursy maturalne z wiedzy o społeczeństwie


Kursy Sowa adresowane są do
 • Maturzystów, którzy pragną studiować na renomowanych uczelniach państwowych i prywatnych na takich kierunkach jak stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, bezpieczeństwo wewnętrzne, polityka społeczna, archeologia, prawo, psychologia, antropologia, kulturoznawstwo i inne, na których egzamin z wiedzy o społeczeństwie jest podstawowym narzędziem rekrutacyjnym,
 • Abiturientów lat ubiegłych, pragnących poprawić swoje wyniki,
 • Uczniów klas trzecich liceów i czwartych techników, którzy pragną jak najlepiej przygotować się do egzaminu dojrzałości 2025,
 • Wszystkich pasjonatów poszukujących odpowiedzi na pytania dotyczące złożoności współczesnego świata, państwa, przeszłych i bieżących wydarzeń i procesów oraz odmienności kulturowej i cywilizacyjnej narodów.

Co dają kursy Sowa?
 • Gruntowne przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym,
 • Uzupełnienie i usystematyzowanie wiadomości zdobytych w szkole podstawowej i gimnazjum,
 • Umiejętność analizowania materiałów źródłowych (teksty, dane statystyczne, ilustracje, akty prawne, mapy),
 • Zapoznanie z zadaniami z arkuszy egzaminacyjnych,
 • Umiejętność konstruowania dłuższych i krótszych wypowiedzi pisemnych,
 • Stymulację motywacji i pracy własnej w domu,
 • Opiekę dydaktyczną i wysoką jakość merytoryczną zajęć.

O zajęciach

Zajęcia prowadzone są w systemie mieszanym (wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty).

W części wykładowej kursantom przekazywana jest wiedza z zakresu polityki krajowej i międzynarodowej, sposobów i zasad funkcjonowania społeczeństwa i państwa, prawa i historii najnowszej. Moduł konwersatoryjny obejmuje twórczą dyskusję na temat poruszonych zagadnień. W części ćwiczeniowej słuchacze wspólnie z prowadzącym rozwiązują testy maturalne, analizują materiały źródłowe i interpretują bieżące wydarzenia. Natomiast w części warsztatowej uczniowie koncentrują się na praktycznym selekcjonowaniu informacji oraz przyswajaniu zasad pisania krótszych i dłuższych form wypowiedzi.

Regularnie zadawane są też prace domowe, które są sprawdzane, oceniane i opatrzone komentarzem. Po każdym zrealizowanym obszarze tematycznym przeprowadzany jest egzamin wiedzy na poziomie maturalnym, zaś na koniec kursu organizowany jest próbny egzamin maturalny.


Kursy prowadzą

Natalia Poniewierka

Nauczycielka WOSu i historii


Jestem absolwentką wydziałów: Historycznego i Neofilologicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jako nauczyciel pracuję od 1996 roku, obecnie (od 2002) w stopniu nauczyciela dyplomowanego.

Uczę i uczyłam w warszawskich liceach państwowych i prywatnych. Aktualnie uczę w jednym z najlepszych warszawskich liceów. Z sukcesem przygotowuję uczniów do egzaminu maturalnego.

Realizuję różnorodne projekty dydaktyczno- wychowawcze, współpracuję z wieloma instytucjami (np. Wydział Prawa i Administracji UW, Wydział Dziennikarski UW, muzea). Wierzę w uczniów, dlatego staram się podejmować działania zmierzające nie tylko do podniesienia poziomu ich wiedzy ale też rozwoju.

Jestem osobą pogodną, moją pasją jest kynologia i wędkarstwo.

Alicja Skutnik

Nauczycielka WOSu i historii
Absolwentka historii Uniwersytetu Warszawskiego i podyplomowych studiów wiedzy o społeczeństwie, nauczyciel dyplomowany.

Od 2005 roku pełnię funkcję egzaminatora i weryfikatora przy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Od ponad 20 lat pracuję z młodzieżą w szkołach ponadgimnazjalnych. Moim celem jest wspieranie uczniów w ich drodze do sukcesu poprzez tworzenie atmosfery odpowiedzialności, zaufania i zrozumienia. W czasie przygotowania do matury zwracam uwagę na poziom wiedzy merytorycznej i umiejętność wykorzystania jej w zadaniach maturalnych. Duża ilość ćwiczeń z tekstami źródłowymi, praca z mapą, ze źródłami statystycznymi i ikonograficznymi pomagają moim uczniom dobrze zdać maturę.

Wolny czas spędzam z książką bądź na rowerze, lubię kino i teatr, podróże oraz eksperymentalne i tradycyjne kucharzenie.

Paweł Wichura

Nauczyciel WOSu i historii
Jestem absolwentem Wydziału Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ponadto ukończyłem studia podyplomowe w zakresie: wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, geografii.

Od 2005 roku pracuję w jednym z warszawskich liceów. Uczę historii i wiedzy o społeczeństwie a przez kilka lat prowadziłem również zajęcia z wiedzy o kulturze w oparciu o program autorski rozszerzony o historię sztuki.

Studia podyplomowe z geografii pozwoliły mi na szersze spojrzenie na problemy geopolityczne oraz społeczne, poruszane na swoich zajęciach. Pracowałem również w gimnazjum oraz w szkole dla dorosłych, dzięki czemu potrafię znaleźć wspólny język z każdym uczniem.

W swojej pracy zawodowej staram się odwoływać do konkretnych przykładów z bieżących wydarzeń społecznych i politycznych oraz wykorzystywać swoje zainteresowania turystyką, polityką, psychologią oraz sztuką. Od roku 2015 jestem czynnym egzaminatorem OKE z Warszawie.

Terminy zajęć

Sowa maturalna

Wybierz za pomocą zakładek wygodną dla Ciebie formę prezentacji kursów.

WOS
Kurs ID
Poziom
Godzin zajęć Termin Start
kursu
kurs stacjonarny
kurs online
WOS 9209
Rozszerzony
49 h
Intensywny online
Piątek
17.00-20.20
2.02
2024
WOS 9181
Rozszerzony
84 h
Roczny
Poniedziałek
16.30-19.30
02.10
2023
WOS 9180
Rozszerzony
84 h
Roczny
Wtorek
16.30-19.30
03.10
2023
WOS 9201
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Wtorek
17.00-20.00
03.10
2023
WOS 9200
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Sobota
12.20-15.15
30.09
2023
WOS
Kurs ID
Poziom
Godzin zajęć Termin Start
kursu
kurs stacjonarny
kurs online
WOS 9181
Rozszerzony
84 h
Roczny
Poniedziałek
16.30-19.30
02.10
2023
WOS 9180
Rozszerzony
84 h
Roczny
Wtorek
16.30-19.30
03.10
2023
WOS
Kurs ID
Poziom
Godzin zajęć Termin Start
kursu
kurs stacjonarny
kurs online
WOS 9209
Rozszerzony
49 h
Intensywny online
Piątek
17.00-20.20
2.02
2024
WOS 9201
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Wtorek
17.00-20.00
03.10
2023
WOS 9200
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Sobota
12.20-15.15
30.09
2023
WOS
Kurs ID
Poziom
Godzin zajęć Termin Start
kursu
kurs stacjonarny
kurs online
WOS 9209
Rozszerzony
49 h
Intensywny online
Piątek
17.00-20.20
2.02
2024

- Zapisy w trakcie | - Ostatnie miejsca | - Brak miejsc