Fraud Blocker Kurs maturalny z wiedzy o społeczeństwie - Kursy Sowa Warszawa


Kursy maturalne z wiedzy o społeczeństwie


Kursy Sowa adresowane są do
 • Maturzystów, którzy pragną studiować na renomowanych uczelniach państwowych i prywatnych na takich kierunkach jak stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, bezpieczeństwo wewnętrzne, polityka społeczna, archeologia, prawo, psychologia, antropologia, kulturoznawstwo i inne, na których egzamin z wiedzy o społeczeństwie jest podstawowym narzędziem rekrutacyjnym,
 • Abiturientów lat ubiegłych, pragnących poprawić swoje wyniki,
 • Uczniów klas trzecich liceów i czwartych techników, którzy pragną jak najlepiej przygotować się do egzaminu dojrzałości 2025,
 • Wszystkich pasjonatów poszukujących odpowiedzi na pytania dotyczące złożoności współczesnego świata, państwa, przeszłych i bieżących wydarzeń i procesów oraz odmienności kulturowej i cywilizacyjnej narodów.

Co dają kursy Sowa?
 • Gruntowne przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym,
 • Uzupełnienie i usystematyzowanie wiadomości zdobytych w szkole podstawowej i gimnazjum,
 • Umiejętność analizowania materiałów źródłowych (teksty, dane statystyczne, ilustracje, akty prawne, mapy),
 • Zapoznanie z zadaniami z arkuszy egzaminacyjnych,
 • Umiejętność konstruowania dłuższych i krótszych wypowiedzi pisemnych,
 • Stymulację motywacji i pracy własnej w domu,
 • Opiekę dydaktyczną i wysoką jakość merytoryczną zajęć.

O zajęciach

Zajęcia prowadzone są w systemie mieszanym (wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty).

W części wykładowej kursantom przekazywana jest wiedza z zakresu polityki krajowej i międzynarodowej, sposobów i zasad funkcjonowania społeczeństwa i państwa, prawa i historii najnowszej. Moduł konwersatoryjny obejmuje twórczą dyskusję na temat poruszonych zagadnień. W części ćwiczeniowej słuchacze wspólnie z prowadzącym rozwiązują testy maturalne, analizują materiały źródłowe i interpretują bieżące wydarzenia. Natomiast w części warsztatowej uczniowie koncentrują się na praktycznym selekcjonowaniu informacji oraz przyswajaniu zasad pisania krótszych i dłuższych form wypowiedzi.

Regularnie zadawane są też prace domowe, które są sprawdzane, oceniane i opatrzone komentarzem. Po każdym zrealizowanym obszarze tematycznym przeprowadzany jest egzamin wiedzy na poziomie maturalnym, zaś na koniec kursu organizowany jest próbny egzamin maturalny.


Kursy prowadzą

Natalia Poniewierka

Nauczycielka WOSu i historii


Jestem absolwentką wydziałów: Historycznego i Neofilologicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jako nauczyciel pracuję od 1996 roku, obecnie (od 2002) w stopniu nauczyciela dyplomowanego.

Uczę i uczyłam w warszawskich liceach państwowych i prywatnych. Aktualnie uczę w jednym z najlepszych warszawskich liceów. Z sukcesem przygotowuję uczniów do egzaminu maturalnego.

Realizuję różnorodne projekty dydaktyczno- wychowawcze, współpracuję z wieloma instytucjami (np. Wydział Prawa i Administracji UW, Wydział Dziennikarski UW, muzea). Wierzę w uczniów, dlatego staram się podejmować działania zmierzające nie tylko do podniesienia poziomu ich wiedzy ale też rozwoju.

Jestem osobą pogodną, moją pasją jest kynologia i wędkarstwo.

Alicja Skutnik

Nauczycielka WOSu i historii
Absolwentka historii Uniwersytetu Warszawskiego i podyplomowych studiów wiedzy o społeczeństwie, nauczyciel dyplomowany.

Od 2005 roku pełnię funkcję egzaminatora i weryfikatora przy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Od ponad 20 lat pracuję z młodzieżą w szkołach ponadgimnazjalnych. Moim celem jest wspieranie uczniów w ich drodze do sukcesu poprzez tworzenie atmosfery odpowiedzialności, zaufania i zrozumienia. W czasie przygotowania do matury zwracam uwagę na poziom wiedzy merytorycznej i umiejętność wykorzystania jej w zadaniach maturalnych. Duża ilość ćwiczeń z tekstami źródłowymi, praca z mapą, ze źródłami statystycznymi i ikonograficznymi pomagają moim uczniom dobrze zdać maturę.

Wolny czas spędzam z książką bądź na rowerze, lubię kino i teatr, podróże oraz eksperymentalne i tradycyjne kucharzenie.

Paweł Wichura

Nauczyciel WOSu i historii
Jestem absolwentem Wydziału Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ponadto ukończyłem studia podyplomowe w zakresie: wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, geografii.

Od 2005 roku pracuję w jednym z warszawskich liceów. Uczę historii i wiedzy o społeczeństwie a przez kilka lat prowadziłem również zajęcia z wiedzy o kulturze w oparciu o program autorski rozszerzony o historię sztuki.

Studia podyplomowe z geografii pozwoliły mi na szersze spojrzenie na problemy geopolityczne oraz społeczne, poruszane na swoich zajęciach. Pracowałem również w gimnazjum oraz w szkole dla dorosłych, dzięki czemu potrafię znaleźć wspólny język z każdym uczniem.

W swojej pracy zawodowej staram się odwoływać do konkretnych przykładów z bieżących wydarzeń społecznych i politycznych oraz wykorzystywać swoje zainteresowania turystyką, polityką, psychologią oraz sztuką. Od roku 2015 jestem czynnym egzaminatorem OKE z Warszawie.

Terminy zajęć

Sowa maturalna

WOS
Kurs ID
Poziom
Godzin zajęć Termin Start
kursu
WOS 9215
Rozszerzony
49 h
Feryjny
Od pon. do pt.
przez 2 tygodnie
13.20-17.20
15.01
2024
WOS 9181
Rozszerzony
84 h
Roczny
Poniedziałek
16.30-19.30
02.10
2023

Dodatkowa zniżka: 320 zł***

Ostatnie wolne miejsca

WOS 9180
Rozszerzony
84 h
Roczny
Wtorek
16.30-19.30
03.10
2023

Dodatkowa zniżka: 360 zł***

Ostatnie wolne miejsca

WOS
Kurs ID
Poziom
Godzin zajęć Termin Start
kursu
WOS 9209
Rozszerzony
49 h
Kurs Intensywny online
Piątek
17.00-20.20
2.02
2024
WOS 9201
Rozszerzony
84 h
Kurs Roczny online
Wtorek
17.00-20.00
03.10
2023

Ostatnie wolne miejsca

WOS 9200
Rozszerzony
84 h
Kurs Roczny online
Sobota
12.20-15.15
30.09
2023

Ostatnie wolne miejsca

WOS
Kurs ID
Poziom
Godzin zajęć Termin Start
kursu
WOS 9215
Rozszerzony
49 h
Feryjny
Od pon. do pt.
przez 2 tygodnie
13.20-17.20
15.01
2024
WOS 9209
Rozszerzony
49 h
Kurs Intensywny online
Piątek
17.00-20.20
2.02
2024
WOS 9181
Rozszerzony
84 h
Roczny
Poniedziałek
16.30-19.30
02.10
2023

Dodatkowa zniżka: 320 zł***

Ostatnie wolne miejsca

WOS 9180
Rozszerzony
84 h
Roczny
Wtorek
16.30-19.30
03.10
2023

Dodatkowa zniżka: 360 zł***

Ostatnie wolne miejsca

WOS 9201
Rozszerzony
84 h
Kurs Roczny online
Wtorek
17.00-20.00
03.10
2023

Ostatnie wolne miejsca

WOS 9200
Rozszerzony
84 h
Kurs Roczny online
Sobota
12.20-15.15
30.09
2023

Ostatnie wolne miejsca

- Zapisy w trakcie | - Ostatnie miejsca | - Brak miejsc

*** Dodatkowa zniżka wynika z upustu wyliczonego za zajęcia zrealizowane przed dołączeniem do kursu. Nalicza się automatycznie w chwili zapisu. Zniżka ta nie dotyczy kursów online, ponieważ dopisując się do zajęć otrzymujesz dostęp do nagrań ze zrealizowanych zajęć.