Geografia

Przygotowanie do matury z geografii

Do kogo skierowane są Kursy Sowa?
  • do każdego maturzysty, który przystępuje do egzaminu dojrzałości z geografii w roku 2021,
  • do uczniów, którzy zamierzają studiować na kierunku, na którym geografia brana jest pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego, np.: SGH, UW, PW, UKSW i inne,
  • do uczniów klas 2, którzy chcą już przygotowywać się do matury 2022,
  • do osób, które chcą poprawić swoje wyniki maturalne.

Co dają Kursy Sowa?
  • pozwalają usystematyzować i poszerzyć swoją wiedzę,
  • dają szansę na zdobycie możliwie najwyższego wyniku na egzaminie maturalnym,
  • umożliwiają poznanie osób o podobnych zainteresowaniach,
  • motywują do nauki.

O zajęciach

Celem zajęć z geografii jest przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym zgodnie z obowiązującymi standardami wymagań edukacyjnych.

Przygotowanie będzie polegało na nauce odpowiedniego stosowania geograficznych pojęć, rozumienia prawidłowości i teorii (społeczno-gopspodarczych oraz systemów przyrodniczych Ziemi), charakterystyki poszczególnych zjawisk i procesów oraz ich oceny i rozwiązania problemów w różnych skalach czasowych i przestrzennych.

Ponadto doskonalone będą umiejętności formułowania wniosków dotyczących powiązań i zależności w systemie człowiek-przyroda-gospodarka w skalach od lokalnej do globalnej, a także proponowanie rozwiązywania istniejących problemów w środowisku geograficznym. Szczególna uwaga będzie zwrócona na rozumienie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy poszczególnymi elementami systemów przyrodniczych oraz w relacjach człowiek-środowisko. Każde zagadnienie, globalne i regionalne problemy, będzie prezentowane na przykładach ze świata i Polski.

Podczas wykładów przedstawione będą główne zagadnienia z danego działu, objaśnione terminy, pojęcia, prawidłowości i teorie zdarzeń, zjawisk i procesów. Wykłady będą miały formę prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia i dyskusja polegać będą na rozwiązywaniu konkretnych zadań do danego działu według wytycznych wymagań egzaminacyjnych, np. analiza map synoptycznych, podawanie i uzasadnianie propozycji rozwiązania problemu (np. zapobieganie pustynnieniu) na podstawie posiadanej wiedzy i podanych informacji. Informacje i wiadomości o Polsce przedstawiane będą podczas prezentacji danego działu (standardu).

Każdy dział z danego standardu kończyć się będzie sprawdzianem a dodatkowo przeprowadzane będą tzw. „mapówki” (5 min) - zaznaczenie i przypisanie na mapach konturowych nazw państw, głównych form powierzchni terenu na poszczególnych kontynentach ze szczególnym uwzględnieniem Polski, nazw obiektów hydrograficznych (rzek, jezior, mórz), parków narodowych, obiektów przemysłowych, miast, występowania złóż mineralnych ze szczególnym uwzględnieniem Polski.


Kursy prowadzą

dr Łukasz Bujak

Nauczyciel geografii


Jestem absolwentem Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (studia magisterskie i doktorat). Od około 10 lat pracuję na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej ucząc głównie przedmiotów związanych z geologią, geografią fizyczną oraz kartografią.

W pracy naukowej zajmuję się odtwarzaniem warunków środowiska przyrodniczego oraz paleoklimatu w okresie pliocenu i plejstocenu w Polsce środkowej, wykorzystując zarówno metody laboratoryjne, jak również nowoczesne metody modelowania komputerowego. Wyniki swoich badań przedstawiałem na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Ponadto od kilku lat geografii uczę również w szkole.

Z Kursami Sowa związany jestem od 2014 roku. Na zajęciach stawiam na przystępność i atrakcyjność przekazywanej wiedzy.

Oprócz zajęć zawodowych czas swój poświęcam na moje hobby: podróże, najchętniej w miejsca nieodkryte jeszcze przez masową turystykę, fotografię podróżniczą, a ostatnio także karate.

Do góry

dr Dorota Giriat

Nauczycielka geografii


Jestem nauczycielem akademickim. Od ponad 10 lat pracuję na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW, w Zakładzie Geomorfologii, co oznacza, że na co dzień zajmuję się procesami kształtującymi powierzchnię Ziemi, a w szczególności procesami i formami rzecznymi zarówno współczesnymi, jak i tymi które zachodziły tysiące lat temu. Moje zainteresowania badawcze realizuję w projektach prowadzonych w Polsce (m.in. Beskid Żywiecki, Beskid Niski, obszar Warmii i Mazur) oraz na Islandii.

Moja praca nie ogranicza się jednak tylko do prowadzenia badań ale też do kształcenia studentów i uczniów (również tych przygotowujących się do matury międzynarodowej), którym staram się przekazać jak dużo geografii (fizycznej i społeczno-ekonomicznej) jest w naszym codziennym życiu i jak można wiedzę geograficzną wykorzystać w praktyce. Staram się to osiągnąć poprzez ilustrowanie wykładów dużą ilością fotografii i rycin, przygotowywaniem ćwiczeń możliwych do wykonania przy pomocy komputerowych programów GIS oraz prowadzeniem dyskusji na wybrane tematy.

Praca zawodowa zdominowała również moje hobby, bo lubię podróże i wycieczki górskie a od pewnego czasu dotarcie do celu to podróż poza utartymi szlakami - trasami offroadowymi, które dla geografa są zawsze super interesujące.

Do góry

Terminy zajęć

Sowa maturalna

Geografia
ID kursu Poziom Godzin zajęć Dni zajęć Godziny Rozpoczęcie
5080Rozszerzony84h (Roczny)Wtorek16.30-19.306.10.2020
5096Rozszerzony80h (Intensywny)Poniedziałek
Piątek
16.30-19.45
16.30-19.45
1.02.2021
5081Rozszerzony84h (Roczny)Środa16.30-19.3030.09.2020
5082Rozszerzony84h (Roczny)Sobota9.00-11.553.10.2020

Ostatnie wolne miejsca

5083Rozszerzony84h (Roczny)Sobota12.10-15.053.10.2020

Ostatnie wolne miejsca

- Zapisy w trakcie | - Ostatnie miejsca | - Brak miejsc