Przygotowanie do matury z języka polskiegoKursy maturalne z języka polskiego


Do kogo skierowane są Kursy Sowa?
 • do każdego maturzysty, który przystępuje do egzaminu dojrzałości z języka polskiego w roku 2024,
 • do uczniów, którzy zamierzają studiować na kierunku, na którym język polski brany jest pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego, np.: UW, UKSW i inne,
 • do uczniów klas 3, którzy chcą wcześniej zacząć przygotowanie do matury 2025,
 • do osób, które chcą poprawić swoje wyniki maturalne.

Co dają Kursy Sowa?
 • nauczysz się poprawienie konstruować rozprawkę lub esej (w zależności od wybranego poziomu),
 • posiądziesz umiejętność analizowania i interpretacji tekstu poetyckiego,
 • nauczysz się trafnie dobierać argumenty do postawionej tezy oraz formułować wnioski końcowe,
 • przygotujesz się do części ustnej i pisemnej egzaminu,
 • usystematyzujesz i poszerzysz swoją wiedzę,
 • otrzymasz szansę na zdobycie najwyższego wyniku na egzaminie maturalnym,
 • poznasz osoby o podobnych zainteresowaniach,
 • nasze kursy zmotywują Cię do nauki.

O zajęciach

Celem zajęć z języka polskiego jest przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

W cyklu przewidziane są tematy systematyzujące zagadnienia z obszaru historii literatury (epoki), jak i teorii literatury (rodzaje i gatunki literackie, pojęcia, style, nurty itp.).

Podczas zajęć będą kształtowane i doskonalone takie umiejętności, jak:

 • czytanie ze zrozumieniem tekstu (literackiego, naukowego, publicystycznego),
 • tworzenie rozprawki/eseju w kontekście utworu literackiego,
 • analiza i interpretacja tekstu poetyckiego.

Ćwiczenia w redagowaniu wypowiedzi pisemnych będą przeprowadzone z uwzględnieniem kryteriów/wymagań egzaminacyjnych.

W trakcie trwania kursu przewidywane jest powtórzenie najważniejszych zagadnień problemowych podejmowanych w tekstach literackich figurujących na liście lektur obowiązkowych w liceum.

Uczestnicy kursów będą mieli możliwość skorzystania z konsultacji w ramach przygotowania zarówno do części pisemnej, jak i ustnej egzaminu maturalnego.


Kursy prowadzą

Joanna Kuźmicka

Nauczycielka j. polskiego


Absolwentka filologii polskiej na uniwersytecie w Lublinie. Przygotowywała do pracy przyszłych nauczycieli i wychowawców, gdyż wykładała metodykę nauczania przedmiotów humanistycznych. Nauczyciel z wyboru oraz zamiłowania. Obecnie pracuje w renomowanym liceum warszawskim, gdzie naucza języka polskiego. Bardzo dobrze zna kryteria oceniania pisemnych oraz ustnych prac maturalnych.

Wiele lat pracowała za granicą, początkowo jako konsultant, a następnie lektor i wykładowca języka polskiego. Laureatka międzynarodowych nagród m.in. za działalność dydaktyczną.

Ciągle doskonali warsztat pracy, uczestniczy w kursach, szkoleniach i konferencjach. Autorka programów wychowawczych oraz edukacyjnych w zakresie pracy z uczniem słabym, a także uzdolnionym. Opublikowała liczne artykuły z różnych dyscyplin humanistycznych w czasopismach naukowych.

Potrafi wyjaśnić skomplikowane treści zrozumiałym dla każdego językiem. Do każdego ucznia podchodzi indywidualnie. Szybko diagnozuje potrzeby edukacyjne swoich podopiecznych, przez co osiąga wysokie efekty w nauczaniu.
Lidia Kalicińska

Nauczycielka j. polskiego


Absolwentka filologii polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Komunikacji Społecznej i Mediów w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, a także bibliotekoznawstwa i zarządzania oświatą. Współpracowała z redakcjami radiowymi i prasowymi. Była radną Dzielnicy Białołęka. Inicjatorka konkursów humanistycznych o zasięgu lokalnym i mazowieckim oraz imprez kulturalnych.

Egzaminator OKE, nauczyciel dyplomowany z 22 – letnim doświadczeniem w nauczaniu języka polskiego szkole średniej. Uczyła w technikum, liceum oraz liceum dla dorosłych. Przez wiele lat prowadziła kursy maturalne oraz współpracowała z firmami zajmującymi się udzielaniem prywatnych korepetycji. Do każdego ucznia podchodzi indywidualnie. Uważa, że nie ma uczniów „niewyuczalnych”, są tylko złe metody.

W swojej pracy poszukuje rozwiązań nietuzinkowych, a jednocześnie pozwalających na inne spojrzenie dotyczące lektury. Fascynuje ją bogactwo języka i ciągle poszukuje nowych, skutecznych metod przybliżenia tej problematyki uczniom.

Pracowała zarówno z uczniem słabym, jak i zdolnym. Opracowała autorskie metody pracy z uczniem słabym, by nauczyć go pisać dłuższych tekstów. Inspirowała uczniów do rozwoju w zakresie przedmiotów humanistycznych i udziału w konkursach oraz w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, co później przekładało się na wybór studiów. Stawia przede wszystkim na zrozumienie tematu, co jest najlepszą drogą do skuteczności. Pracę traktuje jako przygodę intelektualną. Ma niewyczerpane pokłady cierpliwości i życzliwości dla uczniów.


Mariusz Kaczmarski

Nauczyciel j. polskiego


Absolwent Wydziału Filologicznego kierunek filologia polska Uniwersytetu Wrocławskiego. Od lat pracuje jako nauczyciel polonista w liceum ogólnokształcącym, przygotowując rokrocznie uczniów do egzaminu maturalnego. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. Jego uczniowie osiągają dobre i bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych. Od 2005 r. jest wpisany do ewidencji egzaminatorów z języka polskiego i stale współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu i w Warszawie. Przygotowuje uczniów do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Kilkoro z nich uzyskało tytuł finalista lub laureata. Jest twórcą autorskich programów nauczania dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Posiada również doświadczenie w pracy z uczniem wymagającym wsparcia. Współpracował z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Uniwersytetem Opolskim.

Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego cudzoziemców.

Duże doświadczenie zawodowe i doskonały kontakt z młodzieżą sprawia, że jego zajęcia są ciekawe i zrozumiałe. Buduje wiarę w możliwości każdego ucznia.

Jego zajęcia pozwolą zrealizować marzenia o wynikach maturalnych z języka polskiego.


Beata Koralewska

Nauczycielka j. polskiego


Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczycielka dyplomowana od 2009 roku. Jako nauczyciel w szkole średniej pracuje od 22 lat.

Pracowała jako nauczycielka języka polskiego w liceum i technikum, szkołach dla dorosłych, a także języka polskiego jako obcego, prowadziła zajęcia teatralne i warsztaty dziennikarskie dla klas medialnych i dziennikarskich, była też wychowawcą młodzieży i nauczycielem przedmiotu w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

Egzaminator i weryfikator OKE, od wielu lat bierzeczynny udział w sprawdzaniu prac maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz weryfikowaniu sprawdzonych prac. Przez wiele lat prowadziła kursy przygotowujące maturzystów.

Realizowała szereg autorskich programów i innowacji pedagogicznych. Jest twórcą wielu programów, m.in. autorskiego programu dla klasy medialnej i dziennikarskiej liceum ogólnokształcącego, programu z języka polskiego dla maturzystów przygotowującego do matury na poziomie rozszerzonym.

Ciągle doskonali warsztat pracy, uczestniczy w kursach, szkoleniach i konferencjach, opublikowała też liczne artykuły i materiały dydaktyczne na stronach dla nauczycieli.

Do każdego ucznia podchodzi indywidualnie i szybko diagnozuje potrzeby edukacyjne, zdecydowanie częściej używa metod aktywizujących niż tradycyjnych, a najważniejsze są dla niej efekty kształcenia.

Olga Karpińska-Wabińska

Nauczycielka j. polskiego i historii

Nauczycielka języka polskiego oraz historii, a także historii i teraźniejszości w Liceum Ogólnokształcącym W Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych na kierunku historia, Studiów podyplomowych na Uczelni Nauk Społecznych na kierunku język polski, ponadto absolwentka studiów podyplomowych Państwowej Akademii Nauk na kierunku historia sztuki.

Zdobyte wykształcenie w dziedzinie nauk humanistycznych umożliwia prowadzącej kurs na holistyczne podejście w przygotowaniu kursantów do egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz historii. Poruszane na zajęciach zagadnienia omówione zostają z zachowaniem kontekstu historycznego, społecznego, kulturowego. Pozwala to analizować uczestnikom kursu teksty literackie oraz poszczególne epoki historyczne w szerokim ujęciu, skłania do pogłębionej refleksji i wyciągania odpowiednich wniosków.

Uczestniczka wielu kursów metodologicznych związanych z dydaktyką. Na zajęciach wykorzystuje różnorodne formy nauki, umożliwiające efektywne przyswajanie wiedzy przez kursantów. Wykład łączy z dyskusją oraz rozwiązywaniem ćwiczeń praktycznych w postaci zadań maturalnych. Uczestnicy jej kursów osiągają na maturze bardzo wysokie wyniki.

Marcin Zimbicki

Nauczyciel j. polskiego


Absolwent Filologii Polskiej na UMCS w Lublinie (specjalność nauczycielska i redaktorsko-medialna). Nauczyciel dyplomowany i wieloletni egzaminator OKE. Współpracował z młodzieżą na wielu etapach kształcenia - początkowo jako nauczyciel gimnazjalny, następnie polonista w liceum i technikum a także wykładowca dydaktyki. Przygotował do egzaminu dojrzałości wiele roczników maturzystów.

Nie może pozbyć się wrażenia, że wielka literatura nigdy się nie starzeje, a współcześni mogą przeglądać się w niej jak w lustrze. Wierzy w ciężką pracę, nie boi się dziwić, słuchać i zadawać trudnych pytań. Przeważnie wie, co robić, i jak dojść do celu. Istnieją przesłanki (niepotwierdzone!), że posiada poczucie humoru.

W pracach pisemnych zwraca szczególną uwagę na umiejętności analityczne, strukturę tekstu oraz precyzję języka.

Adam Dombrowski

Nauczyciel j. polskiego


Jestem absolwentem filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyłem także podyplomowe studia „Przygotowanie do zawodu nauczyciela” w Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jestem nauczycielem języka polskiego w warszawskim liceum oraz egzaminatorem maturalnym.

Zawsze lubię być na bieżąco, więc stale się dokształcam i poszukuję nowych wyzwań zawodowych. Cenię nowe metody pracy i rozmowę z uczniami, a także poznawanie innych nauczycieli uwielbiających swoją pracę.

Jeśli stresuje Cię nowa matura, bo nie wiesz jak to będzie – kurs jest najlepszą opcją dla Ciebie. Dowiesz się, jak będzie wyglądała część ustna i pisemna, powtórzysz i usystematyzujesz sobie materiał zgodnie z podstawą programową.

Nie stresuj się zatem w nieoczekiwanych sytuacjach. Ucz się tak jak lubisz i możesz – w swoim rytmie.

Weronika Zasada-Stańska

Nauczycielka j. polskiego


Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją medialną i nauczycielską. Jest nauczycielem mianowanym. Ukończyła studia podyplomowe z glottodydaktyki i historii. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie edukacyjne w różnych typach szkół. Od kilku lat pracuje w warszawskich liceach. Uczy języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz języka polskiego jako obcego.

Uwielbia pisać. Fascynuje się eko-designem oraz sztuką recyklingową. Ze studiów wyniosła entuzjazm do teorii literatury, zaś z tradycji rodzinnych hobbistyczne zainteresowania naukami ścisłymi, w których upatruje korzeni swojego upodobania do rzetelnej i wnikliwej analizy tekstów literackich.

Kocha uczyć. Szczególną uwagę poświęca rozwijaniu u uczniów umiejętności pisania i świadomego budowania tekstów pod kątem językowym, gatunkowym i treściowym. Kładzie nacisk na efekty kształcenia i z zaangażowaniem rozwija swoje umiejętności TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) w nauczaniu.

dr Karolina Szymczak

Nauczycielka j. polskiego


Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie naukowej literaturoznawstwo, absolwentka filologii polskiej (specjalność redaktorsko-medialna i nauczycielska) oraz kulturoznawstwa (specjalność krytyka i promocja sztuk plastycznych) na UMCS w Lublinie.

Prowadziła zajęcia ze studentami, uczyła języka polskiego cudzoziemców (we Lwowie i w warszawskiej szkole językowej), pracowała w redakcji, w gimnazjum, w szkole podstawowej, a od kilku lat jest nauczycielką języka polskiego w jednym z najlepszych warszawskich liceów.

Swoimi zainteresowaniami humanistycznymi chętnie dzieli się z młodzieżą, przygotowując do matury oraz Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (w której przed laty sama brała udział). Autorka innowacji pedagogicznej: „Kulturowe konteksty epok literackich”. Ma dobry kontakt z młodzieżą. Podczas lekcji nie powtarza, że Słowacki wielkim poetą był, lecz zachęca uczniów, by wyrażali własne opinie na temat wielkiej literatury.

Terminy zajęć

Sowa maturalna

Wybierz za pomocą zakładek wygodną dla Ciebie formę prezentacji kursów.

J. polski
Kurs ID
Poziom
Godzin zajęć Termin Start
kursu
kurs stacjonarny
kurs online
J. polski 6209
Podstawowy
49 h
Intensywny online
Poniedziałek
17.00-20.20
29.01
2024

Ostatnie wolne miejsca

J. polski 6219
Podstawowy
49 h
Intensywny
Sobota
8.40-12.00
3.02
2024
J. polski 6180
Podstawowy
84 h
Roczny
Poniedziałek
16.30-19.30
02.10
2023
J. polski 6200
Podstawowy
84 h
Roczny online
Poniedziałek
17.00-20.00
02.10
2023

Ostatnie wolne miejsca

J. polski 6192
Podstawowy
84 h
Roczny
Wtorek
16.30-19.30
03.10
2023
J. polski 6202
Podstawowy
84 h
Roczny online
Wtorek
17.00-20.00
10.10
2023

Ostatnie wolne miejsca

J. polski 6193
Podstawowy
84 h
Roczny
Środa
16.30-19.30
04.10
2023
J. polski 6203
Podstawowy
84 h
Roczny online
Środa
17.00-20.00
04.10
2023

Ostatnie wolne miejsca

J. polski 6184
Podstawowy
84 h
Roczny
Czwartek
16.30-19.30
05.10
2023
J. polski 6204
Podstawowy
84 h
Roczny online
Czwartek
17.00-20.00
05.10
2023
J. polski 6186
Podstawowy
84 h
Roczny
Sobota
9.00-11.55
30.09
2023
J. polski 6190
Podstawowy
84 h
Roczny
Sobota
12.10-15.05
30.09
2023
J. polski 6208
Rozszerzony
49 h
Intensywny online
Wtorek
16.00-19.00
30.01
2024

Ostatnie wolne miejsca

J. polski 6201
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Poniedziałek
17.00-20.00
02.10
2023

Ostatnie wolne miejsca

J. polski 6182
Rozszerzony
84 h
Roczny
Wtorek
16.30-19.30
03.10
2023
J. polski 6185
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Środa
17.00-20.00
04.10
2023
J. polski 6189
Rozszerzony
84 h
Roczny
Sobota
9.00-11.55
30.09
2023
J. polski
Kurs ID
Poziom
Godzin zajęć Termin Start
kursu
kurs stacjonarny
kurs online
J. polski 6219
Podstawowy
49 h
Intensywny
Sobota
8.40-12.00
3.02
2024
J. polski 6180
Podstawowy
84 h
Roczny
Poniedziałek
16.30-19.30
02.10
2023
J. polski 6192
Podstawowy
84 h
Roczny
Wtorek
16.30-19.30
03.10
2023
J. polski 6193
Podstawowy
84 h
Roczny
Środa
16.30-19.30
04.10
2023
J. polski 6184
Podstawowy
84 h
Roczny
Czwartek
16.30-19.30
05.10
2023
J. polski 6186
Podstawowy
84 h
Roczny
Sobota
9.00-11.55
30.09
2023
J. polski 6190
Podstawowy
84 h
Roczny
Sobota
12.10-15.05
30.09
2023
J. polski 6182
Rozszerzony
84 h
Roczny
Wtorek
16.30-19.30
03.10
2023
J. polski 6189
Rozszerzony
84 h
Roczny
Sobota
9.00-11.55
30.09
2023
J. polski
Kurs ID
Poziom
Godzin zajęć Termin Start
kursu
kurs stacjonarny
kurs online
J. polski 6209
Podstawowy
49 h
Intensywny online
Poniedziałek
17.00-20.20
29.01
2024

Ostatnie wolne miejsca

J. polski 6200
Podstawowy
84 h
Roczny online
Poniedziałek
17.00-20.00
02.10
2023

Ostatnie wolne miejsca

J. polski 6202
Podstawowy
84 h
Roczny online
Wtorek
17.00-20.00
10.10
2023

Ostatnie wolne miejsca

J. polski 6203
Podstawowy
84 h
Roczny online
Środa
17.00-20.00
04.10
2023

Ostatnie wolne miejsca

J. polski 6204
Podstawowy
84 h
Roczny online
Czwartek
17.00-20.00
05.10
2023
J. polski 6208
Rozszerzony
49 h
Intensywny online
Wtorek
16.00-19.00
30.01
2024

Ostatnie wolne miejsca

J. polski 6201
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Poniedziałek
17.00-20.00
02.10
2023

Ostatnie wolne miejsca

J. polski 6185
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Środa
17.00-20.00
04.10
2023
J. polski
Kurs ID
Poziom
Godzin zajęć Termin Start
kursu
kurs stacjonarny
kurs online
J. polski 6209
Podstawowy
49 h
Intensywny online
Poniedziałek
17.00-20.20
29.01
2024

Ostatnie wolne miejsca

J. polski 6219
Podstawowy
49 h
Intensywny
Sobota
8.40-12.00
3.02
2024
J. polski 6208
Rozszerzony
49 h
Intensywny online
Wtorek
16.00-19.00
30.01
2024

Ostatnie wolne miejsca

- Zapisy w trakcie | - Ostatnie miejsca | - Brak miejsc